Благотворительная организация «Лелека»

Психологический центр “ВОСХОЖДЕНИЕ”

Приглашаем житомирян и гостей нашего города посетить мероприятия:


  • Семинары по Холодинамике. В г. Житомире семинары-тренинги проводит психолог Марина Романова (директор кризисного центра «Лелека»).
  • Тренинги для подростков «Я – творец своей жизни» и «Искусство общения».
  • Тренинг для взрослых по формированию навыков уверенного поведения и адекватной самооценки.
  • Двухдневный тренинг «Мудрость нашего подсознания».
  • Тренинг для взрослых «Выход из стресса – в наших руках».
  • Лекции по астрологии.
  • Групповые занятия по позитивной психологии.
  • Индивидуальные консультации психолога.


Предварительная запись на все тренинги обязательна по тел. (см.ниже)! Ждём Вас!

Место, время и условия проведения мероприятий можно узнать по тел.: (098)-551-90-10 (Киевстар); (068)-171-03-90 (Билайн).


Статут
кризового центру з попередження насильства в сім’ї
“Лелека”


1. Загальні положення


1.1 .Кризовий центр з попередження насильства в сім’ї “Лелека’” (надалі – Кризовий центр “Лелека”) засновано згідно з рішенням засновника, громадянина України, від ” 5 ” червня 2002 р.

1.2. Найменування: Кризовий центр з попередження насильства в сім’ї “Лелека” ;скорочене -кризовий центр “Лелека”.

1.4. Кризовий центр “Лелека” є місцевою благодійною установою .


2. Мета та предмет діяльності кризового центру


2.1. Метою діяльності кризового центру є:

2.1.1. Захист жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї.

2.1.2. Правова допомога найменш забезпечених слоїв населення.

2.2. Предметом діяльності кризового центру є: надання послуг по юридичним, психологічним, педагогічним питанням, пов’язаних з насильством в сім’ї та правова допомога найменш забезпечених слоїв населення.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, кризовий центр “Лелека” одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

2.4. Головною задачею кризового центру являється вживання соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося , притягнення до відповідальності осіб , винних у вчинення насильства в сім’ї, та благодійна правова допомога громадянам з метою поширення правового захисту найменш забезпечених слоїв населення.

2.5. Формами благодійної діяльності кризового центру “Лелека” є:

• Прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї.
• Надання необхідної психологічної, педагогічної, юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї.
• Відповідно до можливостей надання притулку для тимчасового перебування членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї.
• Повідомлення членів сім’ї , де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права , заходи і послуги, якими вони можуть скористатись.
• Повідомлення служби дільничних інспекторів міліції чи кримінальної міліції у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної загрози застосування насильства у сім’ї або про факт вчинення такого насильства.
• Взаємодія із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім’ї.
• Прийом громадян по правовим питанням , допомога в оформлені юридичних документів та представлення громадян у відповідних установах за їх згодою.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про благодійництво та благодійні організації

Цей Закон визначає правові х організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї.


Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
– насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю;
– фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності;
– сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’і;
– психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю;
– економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштах,  на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я;
– члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за умови спільного проживання;
– жертва насильства в сім’ї – член сім’ї, який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім’ї;
– попередження насильства в сім’ї – система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї;
– реальна загроза вчинення насильства в сім’ї – погроза вчинення одним членом сім’ї стосовно іншого члена сім’ї умисних дій, передбачених абзацом другим цієї статті, якщо є реальні підстави очікувати її виконання;
– захисний припис – спеціальна форма реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей щодо захисту жертви насильства в сім’ї, яким особі, яка вчинила насильство в сім’ї, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім’ї;
– корекціина програма – програма, спрямована на формування гуманістичних цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’ї.

Стаття 8. Кризові центри

1. Кризові центри створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї відповідно до соціальних потреб регіону.

2. Кризові центри можуть також створюватися органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї і реєструються в порядку, визначеному законом.

3. Працівники кризових центрів:

здійснюють прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

здійснюють прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми;

організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

розробляють корекційні програми та організовують їх проходження особами, які вчинили насильство в сім’ї;

відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового перебування членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;

повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах дітей про виявлені факти реальної загрози застосування насильства в сім’ї або про факти вчинення такого насильства;

вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів насильства в сім’ї;

надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит уповноважених органів;

забезпечують збереження конфіденційної інформації щодо осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу;

взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім’ї.

4. Кризові центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


 

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про благодійництво та благодійні організації

Цей Закон визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

РозділІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство;

благодійна діяльність – добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності;

благодійна організація – недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з цим Законом;

благодійники – фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги;

набувачі благодійної допомоги – фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу;

меценатство – добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;

спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.